№6 / 2016

  1. Paltsev M.A., Polyakova V.O., Linkova N.S., Paltseva E.M., Kvetnaia T.V., Zuev V.A., Kvetnoy I.M., Popuchiev V.V.
  2. Kucher A.N., Babushkina N.P.
  3. Matveeva V.G., Antonova L.V., Barbarash O.L., Barbarash L.S.
  4. Zastrozhin M.S., Lepakhin V.K., Sychev D.A, Grishina E.A., Smirnov V.V., Savchenko L.M., Bryun E.A., Sorokin AS, Naumova A.G, Ivanyuk A.V.
  5. Kit O.I., Vodolazhsky D.I., Maksimov A.Yu., Lazutin Yu.N., Pyltsin S.P., Leyman I.A., Makueva A.M.
  6. Tyurin A.V., Khusainova R.I., Lukmanova L.Z., Davletshin R.A., Khusnutdinova E.K.
  7. Altukhova O.B., Ponomarenko I.V., Demakova N.A., Prashchayeu K.I., Churnosov M.I., Shaginyan G.G.
  8. Panteleyev A.A., Usakin L.A., Solovieva E.V., Paltsev M.A.
  9. Lebedeva O.P., Pakhomov S.P., Yakovleva O.N., Churnosov M.I., Kalutsky P.V., Tafintseva G.A., Golovchenko O.V., Nagorny A.V.