№1 / 2020

  1. Khodova A.E., Polyakov D.S.
  2. Evsyukova I.I.
  3. Yablonsky P.K., Polyakova V.O., Krylova Yu.S., Drobintseva A.O., Leonteva D.O., Sokolovich E.G., Kvetnoy I.M.
  4. Sukhanov D.S., Ivkin D.Yu., Plisko G.A., Karavaeva A.V., Krasnova M.V., Poveryaeva M.A., Karev V.E., Bunyat A.V., Stepanova I.L., Okovityj S.V.
  5. Kanskaya N.V., Baikov А.N., Udut V.V., Fedorova N.A., Kudlay D.A., Pozdniakova I.A., Samoilova Y.G., Oleynik O.A., Udut E.V., Denisov N.S., Dyakov D.A., Medinceva E.Y., Skurihina V.E.
  6. Fatkhutdinov N.R., Zhang R., Kiyamova R.G.
  7. Mitrofanova L.B., Hazratov A.O., Galkovsky B.E., Sukhotskaya A.A., Bairov V.G., Ryzhkova D.V., Poyda M.D., Nikitina I.L.
  8. Zolnikova O.Yu., Potskherashvili N.D., Kokina N.I., Trukhmanov A.S., Ivashkin V.T.
  9. Stepanova Yu.A., Ashivkina O.I., Ionkin D.A., Glotov A.V., Vishnevsky V.A.
  10. Kruchinina E.V., Gorenkova O.S., Glazkova A.V., Polyakova E.Yu., Kochina N.A., Krasnoshchok E.V., Zaydieva Y.Z., Kareva E.N., Serebrova S.