THE STUDY OF INTERFERON GENE EXPRESSION IN THE HUMAN FIBROBLAST CULTURE IN RESPONSE TO IMMUNOMODULATORS AND VIRAL INFECTION

DOI: https://doi.org/None

O.I. Konyushko (1), S.V. Ozherelkov (1), E.V. Chitrina (1), A.V. Salichev (1), T.N. Kozhevnikova (2), A.V. Sanin (2) 1 -Chumakov Institute of Poliomyelitis and Viral Encephalitides, RAMS, 27 km of the Kiev highway, village Institute of poliomyelitis, Moscow settlement, Moscow, 142782, Russian Federation; 2 -Gamaleya Research Institute оf Epidemiology and Microbiology, Gamaleyastr., 18, Moscow, 123098, Russian Federation

Introduction. Diploid human fibroblasts lines (DHFL) are widely used in diagnostic virology and experimental studies. One of the directions of use DHFL in virology and immunology is to create on their basis of a test system for determining the activity of interferon (IFN). The aim of the study. Study spontaneous and inducible interferon (IFN) gene expression in the diploid human fibroblast lines (DHFL) in situ, and in response to 2 immunomodulators and vesicular stomatitis virus (VSV). Results. The data obtained show that DHFL are a good substrate for VSV propagation, which justifies their use for serum IFN testing. In the present study we characterized IFNα/β, γ and chemokine IP-10 gene expression in DHFL in normal conditions, and in response to stimulation with 2 immunomodulators possessing antiviral and interferonogenic activity. We show that DHFL were able to spontaneously produce chemokine IP-10 mRNA induced by IFNγ. Expression of IP-10 significantly increased in response to exogenous IFN-α and LPS. Conclusion. The data obtained indicate that DHFL can be used as a test system for studying the mechanisms of action of immunomodulators and anti-viral drugs.
Keywords: 
diploid human cell lines, vesicular stomatitis virus, interferon, polyprenyl phosphates, gene expression

Список литературы: 
 1. Aaby P., Samb B, Simondon F. et al. Divergent mortality for male and female recipients of low-titer and high-titer measeles vaccines in rural Senegal. Amer. J. Epidemiol. 1993; 138: 756–65
 2. Fishbein D., Dreesen D., Holmes D. et al. Human diploid cell rabies vaccine purified by zonal centrifugation: a controlled study of antibody response and side effects fol-lowing primary and booster pre-exposure immunizations. Vaccine. 1989; 7: 437–42.
 3. Gluck R., Yoskins J., Wegmann A. et al. Rubini, a new live attenuated mumps vaccine virus strain for human diploid cells. In: Use and Standardization of Combined Vaccines (Wezel van A., Hennessen W., eds.). Dev. Biol. Stand. 1986; 65: 29–35.
 4. Hayflick L., Plotkin S., Norton T., Koprowski H. Preparanion of poliovirus vaccines in a hu-man fetal diploid cell strain. Amer. J. Hyg. 1962; 75: 240–58.
 5. Peetermans J. Production, quality control and characterization of an inactivated hepatitis A vaccine. Vaccine. 1992; 10: 99–101.
 6. Plotkin S., Cornfeld D., Ingalls T. Stadies of immunization with living rubella virus: trials in children with a strain cultured from an aborted fetus. Amer. J. Dis. Child. 1965; 110: 381–9.
 7. Seriya tehnicheskih dokladov VOZ. M.: Medicina, 1988; 747.[WHO Technical Report Series. M.: Medicina, 1988; 747 (in Russian)]
 8. Shalunova N.V., Lomanova G.A. Metodicheskie ukazaniya po attestacii perevivaemyh kletochnyh liniy – substratov proizvodstva i kontrolya medicinskih immunobiologicheskih preparatov. M.: Mz SSSR, 1989; 46.[Shalunova N.V., Lomanova G.A. Meth-odological guidelines for certification of transplantable cell lines for the purpose of production and control of medical im-munobiological preparations. M.: Mz USSR, 1989; 46 (in Russian)]
 9. Mironova L.L., Popova V.D, Konyushko O.I., Hapchaev Yu.H., Zybin D.V., Akopyan A.S. Opyt sozdaniya banka avtorskih liniy perevivaemyh kletok i ih primenenie v virusologicheskoy praktike. Biotehnologiya. 2000; 6: 41–7.[Mironova L.L., Popova V.D., Konyushko O.I., Hapchaev Ju.H., Zybin D.V., Akopjan A.S. Creation of the original transplantable cell lines bank and their application in the virology practice. Biotechnology. 2000; 6: 41–7 (in Russian)]
 10. Konyushko O.I., Podchernyaeva R.Ya., Surgucheva I.M., Mironova L.L., Mezenceva M.V. Sravnitel`naya harakteristika diploidnyh kletok kozhi i myshc e`mbriona cheloveka po sposobnosti sintezirovat` mRNK citokinov. Sb.: INTERFERONU – 50 LET. Materialy konferencii, Moskva, 19–20 noyabrya 2007; 202–4. [Konyushko O.I., Podchernjaeva R.Ja., Surgucheva I.M., Mironova L.L., Mezenceva M.V. Comparative characteristics of diploid cells of the skin and muscles of the human embryo judging by their ability to synthe-size mRNA of cytokines. In: INTERFERON – 50 YEARS. The materials of the conference Moscow, 19–20 November 2007; 202–4 (in Russian)]
 11. Lennet E`., Shmidt N. Laboratornaya diagnostika virusnyh i rikketsioznyh zabolevaniy. M.: Medicina, 1974; 42–6.[Lennet Je., Shmidt N. Laboratory diagnosis of viral and rickettsial diseases. M.: Me-dicina, 1974; 42–6 (in Russian)]
 12. Helmut Brade et al., eds. Endotoxin in Health and Disease, New York: Marcel Dekker, 1999.
 13. Vasil`ev A.N., Ozherelkov S.V., Kozlov V.V., Pronin A.V., Sanin A.V., Parfenova T.M., Izmest`eva A.V., Amchenkova A.M., Kozhevnikova T.N., Stepanova T.N., Narovlyanskiy A.N. Protivovirusnaya i immunomoduliruyushhaya aktivnost` poliprenilfosfatov pri virusnyh infekciyah. Antibiotiki i himioterapiya. 2008; 53 (3–4): 3–8.[Vasiliev A.N., Ozherelkov S.V., Kozlov V.V., Pronin A.V., Sanin A.V., Parfjonova T.M., Izmestieva A.V., Amchenkova A.M., Kozhevnikova T.N., Stepanova T.N., Narovl-jansky A.N. Antiviral and immunomodulat-ing activity polyprenyl phosphatis in viral infections. Antibiotics and chemotherapy. 2008; 53 (3–4): 3–8 (in Russian)]
 14. Izmest`eva A.V., Salichev A.V., Mezenceva M.V., Berezina L.K., Ol`shanskaya A.A., Amchenkova A.M., Zubashev I.K., Kozlov V.S., Ozherelkov S.V., Pronin A.V., Sanin A.V., Narovlyanskiy A.N. Immunomoduliruyushhaya i protivovirusnaya aktivnost` moraprenilfosfatov (MPF). SpB 2011 Med. immunol. 2011; 13 (4–5): 522–3.[Izmestieva A.V., Salichev A.V., Mezenceva M.V., Berezina L.K., Ol’shanskaja A.A., Amchenkova A.M., Zubashev I.K., Kozlov V.S., Ozherelkov S.V., Pronin A.V., Sanin A.V., Narovljansky A.N. Immunomodulatory and antiviral activity moraprenil phosphatis (MPPh). SpB 2011 Med. immunol. 2011; 13 (4–5): 522–3 (in Russian)]
 15. Ozherelkov S.V., Belousova R.V., Danilov L.L., Deeva A.V., Narovlyanskiy A.N., Sanin A.V., Pronin A.V.. Preparat fosprenil podavlyaet razmnozhenie virusov diarei i infekcionnogo rinotraheita krupnogo rogatogo skota v chuvstvitel`nyh kul`turah kletok. Vopr. virusol. 2001; 5: 43–5.[Ozherelkov S.V., Belousova R.V., Danilov L.L., Deeva A.V., Narovljansky A.N., Sanin A.V., Pronin A.V. The drug Phosprenyl inhibits the multiplication of diarrhea virus and infectious bovine rhinotracheitis virus in cattle in sensitive cell cultures. Vopr. virusol. 2001; 5: 43–5 (in Russian)]
 16. Ozherelkov S.V., Timofeev A.V., Novikova G.P., Deeva A.V., Narovlyanskiy A.N., Sanin A.V., Pronin A.V.. Zashhitnoe deystvie novogo protivovirusnogo preparata fosprenil pri e`ksperimental`nom kleshhevom e`ncefalite. Vopr. virusol. 2000; 45 (1): 33–7.[Ozherelkov S.V., Timofeev A.V., Novikova, G.P., Deeva A.V., Narovlyansky A.N., Sanin A.V., Pronin A.V. Protective effect of a new antiviral drug Phosprenyl in experimental tick-borne encephalitis. Vopr. virusol. 2000; 45 (1): 33–7 (in Russian)]
 17. Kozhevnikova T.N., Viktorova E.G., Kozlov V.G., Narovlyanskiy A.N., Sanin A.V., Pronin A.V., Ozherelkov S.V. Moraprenilfosfaty podavlyayut razmnozhenie virusa e`ncefalomielita Teylera i nakoplenie virusnogo belka VP3 v chuvstvitel`nyh kul`turah kletok BHK-21 i P388D1. Zh. mikrobiol. 2007; 3: 26–30. [Kozhevnikova T. N., Viktorova E.G., Kozlov, V. G., Narovlyansky A. N., Sanin A. V., Pronin, A. V., Ozherelkov S. V. Moraprenyl phosphatis inhibit replication of Theiler encephalomyelitis virus and accumulation of viral protein VP3 in BHK-21 and P388D1 sensitive cell cultures. J. Microbiol. 2007; 3: 26–30 (in Russian)]
 18. Ozherelkov S.V., Kupriyanov V.V., Kalinina E.S., Parfenova T.M., Kozhevnikova T.N., Pronin A.V., Sanin A.V., Narovlyanskiy A.N. Interferonogennaya aktivnost` virusa kleshhevogo e`ncefalita i poliprenilsoderzhashhih soedineniy v chuvstvitel`nyh kul`turah kletok. Sb. INTERFERONU – 50 LET. Materialy konferencii, Moskva, 19–20.11. 2007: 184–92.[Ozherelkov S. V., Kupriyanov V.V., Kalinina, E. C., Parfenova T. M., Kozhevnikova, T. N., Pronin, A. V., Sanin A.V. , Narovlyansky A. N. Interferonogenic activity of tick-borne en-cephalitis virus and polyprenyl-containing compounds in sensitive cell cultures. In: INTERFERON – 50 YEARS. The materials of the conference Moscow, 19–20.11. 2007: 184–92 (in Russian)]
 19. Narovlyanskiy A.N., Vasil`ev A.N., Savoyskaya S.L., Ivanova A.M., Izmest`eva A.V., Danilov L.L., Veselovskiy V.V., Ozherelkov S.V., Zubashev I.K., Pronin A.V, Sanin A.V., Ershov F.I. Sistema izoprenoidov: rol` v protivovirusnom immunitete. Vedomosti nauchnogo centra sredstv medicinskogo primeneniya. 2007; 3: 66–78.[Narovlyansky A.N., Vasiliev A.N., Sa-voyskaya S.L., Ivanova A.M., Izmestieva A.V., Danilov L.L., Veselovsky V.V., Ozherelk-ov S.V., Zubashev I.K., Pronin A.V., Sanin A.V., Ershov F.I. System of isoprenoids: role in antiviral immunity. Bulletin of the scientific center of medical equipment usage. 2007; 3: 66–78 (in Russian)]
 20. Narovlyanskiy A.N., Pronin A.V., Sanin A.V., Ershov F.I. Poliizoprenoidy i sistema interferona. V sb. Fundamental`nye aspekty fukcionirovaniya sistemy interferona. 2011: 129–34.[Narovlyansky A.N., Pronin A.V., Sanin A.V., Ershov F.I. Polyisoprenoids and the interferon system. «In Proc. Fundamental aspects of interferon system functioning. 2011: 129–34 (in Russian)]