№4 / 2017

  1. Kashukh Ye.A., Ivashkin V.T.
  2. A.V. Zaborovskiy, N.A. Pyataev, L.A. Tararina, K.G. Gurevich, I.V. Maev, I.S. Кrysanov, D.V. Yunina
  3. Yunusova N.V., Tamkovich S.N., Kondakova I.V.
  4. Ostrovskaya R.U., Antipova T.A., Zolotov N.N., Nikolaev S.V., Logvinov I.O., Ozerova I.V., Gudasheva T.A., Seredenin S.B.
  5. Trifonov N.I., Polyakova V.O., Medvedev D.S., Lin'kova N.S.
  6. Kochergina A.M., Kashtalap V.V., Gordeeva L.A., Kochergin N.A., Barbarash O.L.
  7. Sytina E.V., Chikitkina Y.A., Tenchurin T.Kh., Paltsev M.A., Panteleyev A.A.
  8. Borisova O.Yu., Chagina I.A., Aleshkin V.A.
  9. Kruglova E.V., Patrikeev V.A., Vedin V.A., Zurina I.M., Saburina I.N., Khomyakova T.I., Borzenkova T.Kh., Khomyakov Yu.N.
  10. Protasova G.A., Popov V.B., Shabasheva L.V., Protasov S.V., Мaksimova I.А., Krupyanskii Yu.F., Protasova О.V., Ushakov I. B.