№1 / 2013

 1. Kushlinsky D.N., Tereshkina I.V., Degtiyar V.G., Laktionov K.P., Adamyan L.V.
 2. Bulanov D.V.
 3. Afanasyeva N.A., Khvostova E.P., Pustyl’nyak V.O., Chasovnikova O.B., Krasil’nikov S.E., Gulyaeva L.F.
 4. Kushlinskii N.E., Timofeev Yu.S., Generozov E.V., Naumov V.A., Soloviev Yu.N., Boulytcheva I.V.
 5. Babayan A.Yu., Zaletaev D.V., Nemtsova M.V.
 6. Stefanova L.B., Scherbakov A.M., Sorokin D.V., Shatskaya V.A., Krasilnikov M.A.
 7. Gaganov L.E., Gurevich L.E., Ustinova E.I., Kazantseva I.A.
 8. Delektorskaya V.V., Chemeris G.Yu., Kainov Ya.A., Kozlov N.A., Zborovskaya I.B.
 9. Boulytcheva I.V., M.D., PhD., Sciotto C., PhD., M.D., PhD., Soloviev Yu.N., Kushlinskii N.E.
 10. Gershtein E.S., Korotkova E.A., Prorokov V.V., Kushlinskii N.E.
 11. Lyubimova N.V., Kharitidy T.Yu., Danilov A.N., Votyakova O.M.
 12. Somonova O.V., Madzhuga A.V., Elizarova A.L.