№2 / 2013

  1. Paltsev M.A., Kvetnoy I.M., Ilnitski A.N., Prashchayeu K.I., Kvetnaia T.V., Sovenko G.N., Bessarabov V.I.
  2. Kucher A.N., Babushkina N.P., Buikin S.V., Puzyrev V.P.
  3. Kulikov E.S., Ogorodova L.M., Freidin M.B., Deev I.A., Selivanova P.A., Fedosenko S.V., Kirillova N.A.
  4. Kakurina G.V., Kondakova I.V., Choinzonov E.L.
  5. Khubutia M.Sh., Borovkova N.V., Doronina N.V., Shmarina N.V., Storozhev R.V., Chudakova L.V.
  6. Voloznev L.V., Klementyeva O.E., Korsunsky V.N., Lysenko N.P.
  7. Shklovsky V.M., Vilyanov V.B., Fukalov Yu.A., Remennik A.Yu., Skipetrova L.A., Kobozev G.N., Orlov I.Yu., Petruschevsky A.G., Kudryashov A.V., Kokoreva M.E.
  8. Groznova I.E., Chikalo A.O., Berdnikova N.G., Sychev D.A., Kukes V.G.
  9. Serebrennikova S.V., Petrov A.A., Vitkovsky Yu.A.