№4 / 2023

  1. Guseva E.S., Kuznik B.I., Lareva N.V., Smolyakov Y.N., Chalisova N.I.,
  2. Sultanbaev A.V., Musin Sh.I., Menshikov K.V., Izmailov A.A., Nasretdinov A.F., Sultanbaevа N.I., Menshikova I.A., Tsimafeyeu I.V., Lipatov D.O., Sultanbaev M.V., Lipatov O.N., Kudlay D.A.
  3. Ryabinina O.M., Melnikova E.A., Makarova O.V.
  4. Lenkova K.V., Khusainova R.I., Minniakhmetov I.R.
  5. Yasenyavskaya A.L., Tsibizova A.A., Samotrueva M.A.
  6. Gilyazova I.R., Asadullina D.D., Ivanova E.A., Izmailov A.A., Kudlay D.A., Gilyazova G.R., Galimova E.F., Ermakov I.B., Rakhimov R.R., Popova E.V., Nasretdinov A.F., Sultanbaev A.B., Khusnutdinova E.K., Pavlov V.N.
  7. Logvinenko A.A., Morozova G.D., Poleschuk V.V., Sadykov A.R., Yurasov V.V., Skalny A.V.
  8. Troitskaya N.I., Shapovalov K.G.