№3 / 2021

  1. Mironova E.S., Novak-Bobarykina U.A., Pal’cev M.A., Yablonskiy P.K., Sokolovich E.G., Kvetnoy I.M.
  2. Shepeleva I.I., Chekhonin I.V., Chernysheva A.A., Kardashova K.Sh., Voznyakovskaya E.V., Gurina O.I.
  3. Bystrova E.Yu., Dvornikova K.A., Platonova O.N., Nozdrachev A.D.
  4. Matveeva M.V., Samoylova Yu.G., Kudlay D.A., Ratkina K.R., Podchinenova D.V., Oleinik O.A., Diraeva N.M.
  5. Khavinson V.Kh., Zhurkovich I.K., Ryzhak G.A., Mironova E.S., Kovrov N.G.
  6. Sotnikov E.B., Patlay N.I., Nikolaeva A.Y., Tuchina O.P.
  7. Selifonov A.A., Tuchin V.V.
  8. Borovkova N.V., Makarov M.S., Andreev Yu.V., Storozheva M.V., Ponomarev I.N.
  9. Sidorenko D.V., Nazarov V.D., Lapin S.V., Emanuel V.L., Raikhelson K.L., Kovyazina V.P.