№1 / 2015

 1. Matosyan K.A., Pustovalov D.A., Oranskaya A.N., Mkrtumyan A.M., Gurevich K.G.
 2. Sokolova T.M., Shuvalov A.N., Poloskov V.V., Shapoval I.M., Kostinov M.P.
 3. Goncharova I.A., Golubenko M.V., Gorbunova E.V., Salakhov R.R., Markov А.А., Zhuravleva I.Yu., Маkееvа О.А., Puzyrev V.P.
 4. Tsukanov A.S., Pospekhova N.I., Shubin V.P., Sachkov I.Yu., Achkasov S.I., Rybakov E.G., Frolov S.A., Kashnikov V.N., Shelygin Yu.A.
 5. Lishmanov Yu.B., Saushkina Yu.V., Minin S.M., Efimova I.Yu., Kisteneva I.V., Popov S.V.
 6. Pospekhova N.I., Shubin V.P., Tsukanov A.S., Kashnikov V.N., Frolov S.A., Achkasov S.I., Sushkov O.I., Shelygin Yu.A.
 7. Yuzhakov V.V., Sevankaeva L.E., Konoplyannikov A.G., Bandurko L.N., Konoplyannikov M.A., Ingel I.E., Fomina N.K., Tsyganova M.G., Kalsina S.Sh.
 8. Guzeeva O.V., Novikova V.P., Kuzmina D.A., Anichkov N.M., Petrovsky A.N., Melnikova I.Yu., Larionova V.I.
 9. Sosnin A.N., Kalinina N.M., Berlev I.V.
 10. Nazarenko G.I., Zhuravlev Yu.I., Ryazanov V.V., Konstantinova M.V., Kleymenova E.B.
 11. Filimonova M.V., Yuzhakov V.V., Shevchenko L.I., Bandurko L.N., Sevankaeva L.E., Makarchuk V.M., Chesnakova E.A., Shevchuk A.S., Tsyganova M.G., Fomina N.K., Ingel I.E., Surinova V.I.